อบต.ท่าลาดตั้งจุดคัดกรอง “ไวรัสโควิด-19”

18 มี.ค. 63

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ร่วมมือป้องกันไวรัสโควิด-19 มีกิจกรรม
1.คัดกรอง วัดไข้เจ้าหน้าที่ และประชาชน ที่มาติดต่องาน


2.บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ประชาชนที่มาติดต่องานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน
3.ทำความสะอาดอบต.