องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกพื้นที่ให้บริการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV ประจำเดือน ตุลาคม 2562

10 ต.ค. 62