องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าลาด ตรวจคัดกรองโรคโควิด-19

10 ก.พ. 65

                        วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าลาด ตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าลาดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง โดยได้รับการสนับสนุนชุดตรวจเชื้อโควิด -19 (ATK) จำนวน 100 ชุด จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด