องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดช่วยเหลือการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลชุมพวงบริการประชาชน

10 มิ.ย. 64

                   วันที่  10  มิถุนายน  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลชุมพวง ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19