องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ร่วมใจสร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยการฉีดวัคซีน เข็ม 2

23 มิ.ย. 64

                      วันที่  23  มิถุนายน  2564  นางอุมาภรณ์   ภูมิ์นิติรักษ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  นางสาวดวงจิตร์  ทองมวล  หัวหน้าสำนักปลัด  นางสาวกนกทิพย์   สิทธิวงศ์  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นายสุธี นันทสำราญวงศ์  นางดารารัตน์  ดุงโคกกรวด   และนางสาวกัยาณี  เหียมไธสง  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ร่วมใจสร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยการฉีดวัคซีน Covid-19 Sinovac ณ โรงพยาบาลชุมพวง