องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ร่วมใจสร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยการฉีดวัคซีน

01 มิ.ย. 64

                        วันที่  1  มิถุนายน  2564    นางอุมาภรณ์  ภูมิ์นิติรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นางสาวดวงจิตร์ ทองมวล หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวกนกทิพย์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ร่วมใจสร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยการฉีดวัคซีน Covid-19   Sinovac ณ โรงพยาบาลชุมพวง