ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล รอบครึ่งปีแรก และรอบครึ่งปีหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

13 ต.ค. 63