สำรองน้ำเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สูบน้ำจากฝายใหญ่ไปยังแหล่งกักเก็บน้ำสระหนองคูเกตุ ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 7 บ้านลุงประดู่

18 มิ.ย. 64

                       👉  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ดำเนินการสำรองน้ำเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยสูบน้ำจากฝายใหญ่ไปยังแหล่งกักเก็บน้ำสระหนองคูเกตุ ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 7 บ้านลุงประดู่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564