สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔

23 ธ.ค. 63

                           เมื่อวันที่  ๑๖ – ๒๓  ธันวาคม ๒๕๖๓  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔  โดยมีนายรังสัน  จาบไธสง   นายวีรยุทธ  สีน้ำเงิน  นายสงบ  เบ้าสองสี  นายวีรภัทร   แทนสอ  นายอนันต์   ปะลาธิตัง  นายสาธิต  จันทร์จรัส  นายประสิทธิ์   สุขสุทธิ์  และนายธนชาติ  น้อยบรรเทา  เป็นพนักงานสำรวจ  ออกสำรวจ