สำรวจข้อมูลให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสพภัยพิบัติด้านพืช (อุทกภัย) บ้านโคกตอง หมู่ที่ 9 และบ้านอุดมสุข หมู่ที่ 17

05 ก.ย. 65

                      วันที่ 5  กันยายน  2565  นายศิริโรฒน์  ศิลป์ประกอบ ปลัดอำเภอชุมพวง ร่วมกับนายดำรงศักดิ์  นันอุมาลี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เกษตรอำเภอชุมพวง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกพะงาด  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลท่าลาด และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ออกสำรวจข้อมูลให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสพภัยพิบัติด้านพืช (อุทกภัย) บ้านโคกตอง หมู่ที่ 9 และบ้านอุดมสุข หมู่ที่ 17