ลงทะเบียนโครงการเราชนะ

10 ก.พ. 64

                          วันที่  10  กุมภาพันธ์  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ รวม 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่  3, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17  และ  19   ซึ่งจัดเจ้าหน้าที่ออกอำนวยความสะดวก รวม  4  สาย  และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19   โดยเคร่งครัด มีการคัดกรอง เว้นระยะห่าง สวมแมส 100%   และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนและหลังรับบริการ