ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2561 (หมดเขต 28 กันยายน 2561)

19 ก.ย. 61

🔊🔊ข่าวประชาสัมพันธ์..#ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2561 (หมดเขต 28 กันยายน 2561)

✅#สำหรับคุณแม่ที่คลอดบุตรใหม่..ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561

2. อยู่ในครอบครัวยากจน หรือ เสี่ยงต่อความยากจน คือ ครัวเรือนที่สมาชิกในครอบครัว มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน หรือต่ำกว่า 36,000 บาทต่อคนต่อปี

3. มีสัญชาติไทย (บิดาและมารดา /บิดา หรือมารดา เป็นผู้มีสัญชาติไทย)

4. กรณีมารดาเด็กเป็นคนต่างด้าว หรือไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ หรือเสียชีวิต อนุโลมให้บิดาเด็กสัญชาติไทยตามสูติบัตร ลงทะเบียนแทนมารดาเด็กได้หลังจากเด็กเกิดแล้ว โดยให้นำเอกสารหลักฐานของบิดา-มารดา ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐมายื่นเพื่อแสดงความจำนงขอรับสิทธิ์

5. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรืออยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานสงเคราะห์ของรัฐ แต่ถ้าหากได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม หรือได้รับเงินสงเคราะห์เป็นครั้งคราว หรือเบี้ยความพิการ ยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

✅#เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของแม่เด็ก หรือพ่อของเด็ก หรือผู้ปกครองของเด็กแล้วแต่กรณี

2. สำเนาเอกสารการฝากครรภ์ หรือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก

3. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (นำมายื่นหลังคลอด)

4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

✅สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม อบต.ท่าลาด 044-002112