มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (covid-19) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

29 ธ.ค. 63

                       องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มีความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชนผู้มารับบริการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (covid-19) อย่างเคร่งครัด มีการคัดกรองจนท.และประชาชนก่อนรับบริการ ให้สวมหน้ากากตลอดเวลาการติดต่อราชการ ตั้งจุดล้างมือ จุดสแกนไทยชนะ และจัดที่นั่งตามมาตรการเว้นระยะห่าง