มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 474  ขวด  ให้กับหมู่ที่ 4 บ้านโคกกุงน้อย

10 มิ.ย. 64

                      วันที่  10  มิถุนายน  2564   นางอุมาภรณ์  ภูมิ์นิติรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 474  ขวด  ให้กับหมู่ที่ 4 บ้านโคกกุงน้อย เพื่อนำไปมอบให้กับผู้สูงอายุ 188 คน ผู้พิการ 45 คน และครัวเรือน  241  หลังคาเรือน เพื่อใช้ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโควิด-19