มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 297 ขวด ให้กับหมู่ที่ 11 บ้านหนองทุ่ม

10 มิ.ย. 64

                    วันที่  10  มิถุนายน  2564   นางอุมาภรณ์  ภูมิ์นิติรักษ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายนางสาวกนกทิพย์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 297 ขวด ให้กับหมู่ที่ 11 บ้านหนองทุ่ม เพื่อนำไปมอบให้กับผู้สูงอายุ 116 คน ผู้พิการ 20 คน และครัวเรือน 161 หลังคาเรือน เพื่อใช้ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโควิด-19