มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 231 ขวด ให้กับหมู่ที่ 19 บ้านบง

10 มิ.ย. 64

               วันที่  10  มิถุนายน  2564  นางอุมาภรณ์  ภูมิ์นิติรักษ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายนางสาวกนกทิพย์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 231 ขวด ให้กับหมู่ที่ 19 บ้านบง เพื่อนำไปมอบให้กับผู้สูงอายุ 110 คน ผู้พิการ 16 คน และครัวเรือน 105 หลังคาเรือน เพื่อใช้ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโควิด-19