มอบสิ่งของให้กับผู้ประสบเหตุอัคคีภัย หมู่ที่ 2

12 มี.ค. 64

                     วันที่  12  มีนาคม  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้นำสิ่งของมอบให้กับผู้ประสบเหตุอัคคีภัย หมู่ที่ 2  บ้านโคกพะงาด ตามมติการช่วยเหลือของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 1/2564