มอบนโยบายการปฏิบัติงาน

15 มี.ค. 64

                     วันที่  15  มีนาคม  2564   นางอุมาภรณ์ จายะภูมิ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซ่อมโคมไฟฟ้าสาธารณะ งานบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยให้เน้นการปฏิบัติงานตามวัฒนธรรมขององค์กร “ทำงานแบบมืออาชีพ รวดเร็วฉับไว ซื่อสัตย์โปร่งใส เต็มใจให้บริการ” ตลอดจนเน้นความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนด้วย