มอบนม UHT มอบให้กับครอบครัวเด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส หมู่ที่ ๑๒

26 มี.ค. 64

                    วันที่  26  มีนาคม  2564    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยนางอุมาภรณ์  จายะภูมิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้นำนม UHT มอบให้กับครอบครัวเด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส รายเด็กหญิงจินดารัตน์ บุญกำเนิด หมู่ที่ 12 บ้านหนองม่วง ในการนี้ ขอขอบคุณสหกรณ์การเกษตรสีคิ้วเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์มอบนม  จำนวน  5  ลัง ให้กับครอบครัวนี้