พิธีมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

02 ธ.ค. 63

                  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นางอุมาภรณ์ จายะภูมิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด กล่าวต้อนรับนายไพรัตน์  วิทยาอนุมาส นายอำเภอชุมพวง ประธานในพิธีมอบโคโครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (โคพระราชทาน) ให้กับราษฎร หมู่ที่ 3  ตำบลท่าลาด  อำเภอชุมพวง โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเป็นผู้รับผิดชอบ