พนักงานดีเด่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

01 มี.ค. 64

                         เมื่อวันที่   1  มีนาคม  2564   นางอุมาภรณ์  จายะภูมิ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้มอบใบประกาศให้กับพนักงานดีเด่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2564   ดังนี้
                          1. นางสาวดวงจิตร์  ทองมวล     หัวหน้าสำนักปลัด พนักงานดีเด่นประจำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
                          2. นางดารารัตน์  ดุงโคกกรวด    ครู คศ.1 พนักงานดีเด่นประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
                          3. นายพงษ์พัฒน์  แก้วพะเนาว์   พนักงานจ้างเหมา ems พนักงานจ้างเหมาดีเด่น