พนักงานดีเด่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประจำเดือน มกราคม 2564

01 ก.พ. 64

                           เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยนางอุมาภรณ์  จายะภูมิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้มอบใบประกาศให้กับพนักงานดีเด่น ประจำเดือน มกราคม 2564 ดังนี้

                           1. นางสาวดวงจิตร์  ทองมวล   หัวหน้าสำนักปลัด พนักงานดีเด่นประจำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
                           2. นางธันยธร  ประพันธมิตร   ครู คศ.1 พนักงานดีเด่นประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
                           3. นายพงษ์พัฒน์  แก้วพะเนาว์   พนักงานจ้างเหมา ems พนักงานจ้างเหมาดีเด่น