พนักงานดีเด่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

07 ธ.ค. 63

                     องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้จัดกิจกรรมคัดเลือกพนักงานดีเด่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูพนักงานที่มีการปฏิบัติงานดีเด่น โดยมีนางอุมาภรณ์  จายะภูมิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบใบประกาศให้กับผู้ได้รับคัดเลือก ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดังนี้
                     ๑. พนักงานดีเด่นประจำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้แก่  นายสุธี    นันทสำราญวงศ์  ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
                     ๒. พนักงานดีเด่นประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้แก่  นางธันยธร   ประพันธมิิตร  ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๑
                     ๓. พนักงานจ้างเหมาดีเด่น ได้แก่  นายพงษ์พัฒน์  แก้วพะเนาว์  ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการงาน EMS