ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดโอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

02 พ.ค. 65

                         วันที่  2  พฤษภาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยนายดำรงศักดิ์  นันอุมาลี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด กำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลท่าลาด และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเดินทางมาส่ง นางอุมาภรณ์  ศรัณยานุรักษ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ซึ่งโอนย้ายมาปฏิบัติงานที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา