ปรับภูมิทัศน์ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

03 มิ.ย. 64

                       องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด   มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักปลัด อบต. และกองสาธารณสุขฯ ปรับภูมิทัศน์ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ให้เกิดความสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้เกิดความสะดวก สร้างความประทับใจแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด