ปรับปรุงถนน เพื่อเตรียมเทคอนกรีต บ้านลุงประดู่ หมู่ที่ 7

25 ส.ค. 65

                   วันที่  25  สิงหาคม  2565   งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ออกปรับปรุงถนน เพื่อเตรียมเทคอนกรีต บ้านลุงประดู่ หมู่ที่ 7