ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

15 ก.พ. 64

                            เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  2564   นางอุมาภรณ์  จายะภูมิ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็นประธานการประชุมเพื่อขอความเห็นชอบเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)   โดยมีคณะบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ผู้นำท้องที่ทุกหมู่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม