ประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน “การจัดการน้ำไม่เพียงพอต่อประชาชนในพื้นที่”

12 มี.ค. 64

                       วันที่  12  มีนาคม  2564   นางอุมาภรณ์  จายะภูมิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด และนางสาวศุจินธร  ศรีทรัพย์  ผู้อำนวยการกองช่าง เข้าร่วมการประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดนครราชสีมา ผู้จัดโครงการ