ประชุมเพื่อพิจารณาสรรหาประธานกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด และประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด

01 ก.ย. 65

                         วันที่  1  กันยายน  2565   นายดำรงศักดิ์  นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้เข้าร่วมฟังประชุมเพื่อพิจารณาสรรหาประธานกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด และประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด