ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

29 มี.ค. 65

                             วันที่  29  มีนาคม  2564  นางอุมาภรณ์  ภูมิ์นิติรักษ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้จัดประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานของแต่ละส่วนราชการ และมีพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาเป็นผู้เข้าร่วมการประชุม