ประชุมออนไลน์ชี้แจงแนวทางให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของ อปท.ในการเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบโคกหนองนา

26 พ.ค. 65

                           วันที่  26  พฤษภาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้มอบหมายนายศุภเชษฐ์  สุรีรัมย์  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมออนไลน์ชี้แจงแนวทางให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของ อปท.ในการเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบโคกหนองนา