ประชุมหาแนวทางการจัดหางบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนท่าลาด

05 ก.พ. 64

                     เมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์  2564   นางอุมาภรณ์  จายะภูมิ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมด้วยนางดารารัตน์   ดุงโคกกรวด  เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการจัดหางบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนท่าลาด ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่าลาด