ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 – 2570)

25 มี.ค. 64

                    วันที่  25  มีนาคม  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 – 2570)