ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564

15 ก.พ. 64

                       นางอุมาภรณ์  จายะภูมิ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  นางสาวดวงจิตร์  ทองมวล  หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวศุจินธร  ศรีทรัพย์  ผู้อำนวยการกองช่าง นางสาวอาภาศิริ  ขจรภพ  ผู้อำนวยการกองคลัง และนางสาวกนกทิพย์  สิทธิวงศ์  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม   เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564   วันที่  15  กุมภาพันธ์  2564   ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด