ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

15 ส.ค. 65

                     วันที่  15  สิงหาคม  2565  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจำปี 2565 โดยนายคง นาลาด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็นประธานการประชุม และมีสมาชิกสภา มาประชุม 19 คน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด