ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

12 พ.ค. 65

                     วันที่  12  พฤษภาคม  2565  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 โดยนายคง นาลาด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็นประธานการประชุม และมีสมาชิกสภา มาประชุม 19 คน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด