ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

15 ก.พ. 65

                     วันที่  15  กุมภาพันธ์  2565  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 โดยนายคง นาลาด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็นประธานการประชุม และมีสมาชิกสภา มาประชุม 18 คน