ประชุมรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับท้องถิ่น

18 ส.ค. 65

                          วันที่  18  สิงหาคม  2565   สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมพวง จัดประชุมรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับท้องถิ่น  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จปฐ. และรับรองคุณภาพข้อมูลระดับท้องถิ่น โดยมีนายดำรงศักดิ์  นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลท่าลาด และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม