ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด

10 มี.ค. 64

                      เมื่อวันที่  10  มีนาคม  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  โดยนางอุมาภรณ์  จายะภูมิ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมชี้แจงการพิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) ให้กับคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด และคณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการดังกล่าวโดยมีนายหมุน อินทร์ทอง ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม