ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา (2561 – 2565) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

15 มี.ค. 64

                       เมื่อวันที่  15  มีนาคม  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  โดยนางอุมาภรณ์ จายะภูมิ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมชี้แจงการพิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) ให้กับคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด และชี้แจงอำนาจหน้าที่ให้กับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา (2561 – 2565)  โดยมีนายศุภกร จิตรสม ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ และนางสาวกนกทิพย์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ทำหน้าที่ประธานพิจารณาแนวทางการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาฯ