ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการและติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา (2561-2565) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวล

10 มี.ค. 64

                         เมื่อวันที่  10  มีนาคม  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยนางอุมาภรณ์  จายะภูมิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมชี้แจงการพิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564  (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)  ให้กับคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวล และชี้แจงอำนาจหน้าที่ให้กับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา (2561-2565)  โดยมีนายจรัส  ทานคำ ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวล ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ และนางสาวกนกทิพย์  สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ทำหน้าที่ประธานพิจารณาแนวทางการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาฯ