ประชุมพิจารณาคำร้องขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำบ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2

23 ส.ค. 65

                          วันที่  23  สิงหาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมพิจารณาคำร้องขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำบ้านโคกพะงาด หมู่ที่ 2 โดยมีนายดำรงศักดิ์  นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 กรรมการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม