ประชุมพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เพื่อพิจารณาเรื่องการเปิดเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 1/2565

24 พ.ค. 65

                      วันที่  24  พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เพื่อพิจารณาเรื่องการเปิดเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 1/2565  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด