ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชุมพวง ครั้งที่ 5/2565

27 ก.ค. 65

                      วันที่ 27  กรกฎาคม  2565   นายนิมิต  ปัทมเจริญ  นายอำเภอชุมพวง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชุมพวง ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เพื่อชี้แจงนโยบายข้อราชการสำคัญ ติดตามผลการดำเนินการและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น