ประชุมประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2564

03 ก.พ. 64

                       เมื่อวันที่  3  กุมภาพันธ์  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564   โดยมีนางอุมาภรณ์  จายะภูมิ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็นประธานการประชุม