ประชุมคัดเลือกประธานกรรมการและรองประธานกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด

22 เม.ย. 65

                           วันที่  22  เมษายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมคัดเลือกประธานกรรมการและรองประธานกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด เพื่อสรรหาประธานกรรมการและรองประธานประธานกรรมการ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด