ประชุมคณะทำงานในกิจกรรมการทำเกษตรแบบผสมผสานตามแแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่

25 มี.ค. 64

                      วันที่  25  มีนาคม  2564    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยนางอุมาภรณ์  จายะภูมิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประชุมหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสานฯ เพื่อต่อยอดการดำเนินงานโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นชุมชน โดยมีนางสาวศุจินธร  ศรีทรัพย์ ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นหัวหน้าฐานปลูกผักสวนครัว   นางสาวอาภาศิริ  ขจรภพ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นหัวหน้าฐานปลูกผักไฮโดรโปนิกส์   นางสาวกนกทิพย์  สิทธิวงศ์  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นหัวหน้าฐานเลี้ยงปลา  และนางสาวดวงจิตร์  ทองมวล หัวหน้าสำนักปลัดเป็นหัวหน้าฐานเลี้ยงไก่