ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

10 มิ.ย. 64

                       วันที่  10  มิถุนายน  2564   นางอุมาภรณ์  ภูมิ์นิติรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประธานคณะทำงานจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดทำร่างข้อบัญญัติฯ