ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

17 มิ.ย. 64

                    วันที่  17  มิถุนายน  2564   นางอุมาภรณ์  ภูมิ์นิติรักษ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประธานคณะทำงานจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ที่แต่ละส่วนราชการเสนอ