ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ครั้งที่ 1/2564

03 ก.พ. 64

                    เมื่อวันที่  3  กุมภาพันธ์  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2/2564   และรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  2563  โดยมีนางอุมาภรณ์  จายะภูมิ์   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็นประธานการประชุม